eurel     Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe et au-delà
Vous êtes ici : Accueil » République tchèque » Pour en savoir plus » Repères bibliographiques

Repères bibliographiques

Droit des religions

Česká biskupská konference [Czech Bishops’ Conference] (ed.), Katolická církev v České republice [The Catholic Church in the Czech Republic]. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2013.

HORÁK, Záboj, “Religion and the Secular State in the Czech Republic”, in La religion et l’Ètat laïque /Religion and the Secular State, Interim National Reports, XVIIIth International Congress of Comparative Law/XVIIIe Congrès international de droit comparé, Washington, D.C. - July 2010, J. Martinez-Torrón, C. W. Durham, (edit.). Provo, Utah : The International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, 2010, p. 251–260.

HORÁK, Záboj, “République tchèque”, in Dictionnaire du Droit des Religions, F. Messner (edit.). Paris : CNRS Editions, 2011, p. 620–625.

HORÁK, Záboj, Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti (Churches and the Czech Educational System. Legal Conditions of the Involvement of Churches and Religious Societies in Education in the Territory of the Czech Lands from 1918 until Today). Praha : Grada Publishing, a.s., 2011.

HORÁK, Záboj, Církve a školství. Vybrané dokumenty ke studiu českého konfesního práva (Churches and the Educational System. Selected Documents for the Study of Czech State Ecclesiastical Law). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012.

HRDINA, Ignác Antonín, Náboženská svoboda v právu České republiky (Religious Liberty in the Legal System of the Czech Republic). Praha : Eurolex Bohemia, 2004.

HRDINA, Ignác Antonín, Texty ke studiu konfesního práva : I. Evropa a USA, II. Český stát, III. Československo (Texts for the Study of the State Law on Churches and Religious Societies : Vol. I. Europe and USA, Vol. II. Czech State, III. Czechoslovakia). Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, 2007, 2006.

HRDINA, Ignác Antonín, Texty ke studiu konfesního práva III. : Československo [Texts to Study Religion Law III. : Czechoslovakia]. Praha : Karolinum, 2006.

JÄGER, Petr, Církve a náboženské společnosti v České republice a jejich právní postavení (Churches and Religious Societies in the Czech Republic and their Legal Status). Brno : CDK, 2006.

JÄGER, Petr, "Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948–1989" (Freedom of Belief and Legal Status of Churches and Religious Societies in 1948–1989), in Komunistické právo v Československu. (Communist Law in Czechoslovakia), M. Bobek, P. Molek, V. Šimíček (eds.). Brno : Masarykova univrzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, p. 769–810.

KŘÍŽ, Jakub, Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář (Act on Churches and Religious Societies. Commentary). Praha : C. H. Beck, 2011.

KŘÍŽ, Jakub (ed.), Náboženství a veřejná moc v zemích Evropské unie (Religion and Public Authority in European Union Countries). Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2009.

NĚMEC, Damián, Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2010), Peeters, Leuven-Paris-Walpole, MA, 2012.

POTZ, SCHINKELE, SCHWARZ, SYNEK, WIESHAIDER (ed.) ; TRETERA, Jiří Rajmund, WIESHAIDER, Wolfgang (Coord.), Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band 2 : Tschechien. Wien, WUV Universitätsverlag, 2004.

PŘIBYL, Stanislav, “Pojetí tzv. "zvláštních práv’ církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb.” (Concept of So-called ‘Special Rights’ of Churches and Religious Societies according to Act No. 3/2002 Coll.), Revue církevního práva (Church Law Review), 27–1/2004, p. 7–20.

PŘIBYL, Stanislav, Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989. Brno : L. Marek, 2010.

RIOBÓ SERVÁN, Alfonso, El derecho de libertad religiosa en la República Checa y en la República Eslovaca. Madrid : Dykinson, S. L., 2005.

SPRATEK, Daniel, Evropská ochrana náboženské svobody (European Protection of Religious Freedom). Brno : L. Marek, 2008.

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, “Ideologická neutralita státu a postavení církví v České republice” (The Ideological Neutrality of the State and the Position of Churches in the Czech Republic), Revue církevního práva (Church Law Review), 35-3/2006, p. 193–202.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Church and State in the Czech Republic”, European Journal for Church and State Research, Vol. 7, 2000, p. 299 315 ; Vol. 8, 2001, p. 287-294.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Church Autonomy in the Czech Republic”, in Church autonomy : a comparative survey, G. Robbers (ed.). Frankfurt a/M., P. Lang, 2001, p. 633-644.

TRETERA, Jiří Rajmund, “The principles of state ecclesiastical law in the Czech Republic”, in Le statut des confessions religieuses des États candidats à l´Union européenne, F. Messner (éd.). Milano, Giuffrè, 2002, p. 139-156.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Systems of Relations between the State and Churches in general and their Occurrence in the Czech Lands in particular” , in Many Cultures, Many Faces, Monsignor W. Onclin Chair. Katholieke Universiteit Leuven, 2002, p. 31-56.

TRETERA, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice (State and Churches in the Czech Republic). Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Die jüngsten Rechtsfragen des tschechischen Religionsrechts, Teil 1”, Österreichisches Archiv für Recht und Religion, Heft 2, 2002, p. 230 238.

TRETERA, Jiří Rajmund, “State and Church in the Czech Republic”, in State and Church in Europe, S. Ferrari, C. Durham (eds). Leuven, Peeters, 2003, p. 81–97.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Chiesa e Stato nella Repubblica Ceca”, in Diritto e religione nell´ Europa post-comunista, S. Ferrari, C. Durham, E. Sewell (eds.). Bologna, Mulino, 2004, p. 107–131.

TRETERA, Jiří Rajmund, “The Czech Bishop’s Conference and the Process of Democratization in the Czech Republic”, in Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale, Libertà religiosa e processo di democratizzazione, A. G. Chizzoniti (ed). Milano, Vita e Pensiero, 2004, p. 45–107, 551–605.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Konfesní právo v Českých zemích” (State Ecclesiastical Law in the Czech Lands), in Ius et Iustitia, Acta VII. et VIII. Symposii Iuris Canonici, P. Holec (ed.). Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, p. 117–127.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Religia i wolność religijna w Republice Czeskiej”, in Kultura i prawo, Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perpektywie integracji europejskiej. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004, p. 129–142.

TRETERA, Jiří Rajmund, "Religion und Religionsfreiheit in der Tschechischen Republik“, in Kultur und Recht, Religion und Religionsfreiheit in den Ostmitteleuropas Staaten in der Perspektive der Integration mit EU. Lublin : Wissenschaftliche Gesellschaft der Katholischen Universität Lublin, 2004, p. 139–154.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “Die theologische Ausbildung in der Tschechischen Republik”, in Theologische Fakultäten an europäischen Universitäten. Rechtliche Situation und theologische Perspektiven, A. Loretan (Hrsg.). Münster, LIT-Verlag, 2004, p. 155–161.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “Historische und Rechtliche Aspekte des Religionsunterrichts in Tschechien”, in Historische und rechtliche Aspekte des Religionsunterrichts, Wissenschaft und Religion, Band 8, A. Rinnerthaler (Hrsg.). Frankfurt/M., Peter Lang, 2004, p. 413–416.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Legal Status of the Islamic Minority in the Czech Republic”, in Islam in Europe. Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2005, p. 300–306.

TRETERA, Jiří Rajmund, “State and Church in the Czech Republic”, in State and Church in the European Union, 2nd ed, G. Robbers (ed.). Baden-Baden, Nomos, 2005, p. 35–54.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Kirche und Sozialismus in der Tschechoslowakei 1948–1989”, in Kirche und Sozialismus in Osteuropa, J. Osterkamp, R. Schulze (ed.). Wien : Facultas WUV, 2007, p. 58–70.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “Das Verhältnis von Staat und Kirche in Tschechien”, Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht, 52. Band, 3. Heft, September 2007, p. 571-577.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Religious Entities as Legal Persons – Czech Republic”, in Churches and Other Religious Organisations as Legal Persons, L. Friedner (ed.). Leuven – Paris – Dudley, MA : Peeters, 2007, p. 55–59.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “The Financing of Religious Communities in the Czech Republic”, in Financing of Religious Communities in the European Union, B. Basdevant-Gaudemet, S. Berlingò (ed.). Leuven, Peeters, 2009, p. 119-128.

TRETERA, Jiří Rajmund, “Czech State Ecclesiastical Law at the Beginning of the 21st Century” in Czech Law between Europeanization and Globalization. New Phenomena in Law at the Beginning of the 21st Century, M. TOMÁŠEK, et al. Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2010, p. 68–76.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “Religion in Public Education in the Czech
Republic” in ROBBERS, Gerhard (ed.), Religion in Public Education/La religion dans
ľéducation publique, European Consortium for Church and State Research
, Trier, 2011, p. 99–112.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “The Application of the Freedom of Religion
Principles of the European Convention on Human Rights in the Czech Republic”, in Religious Freedom in the European Union, A. Emilianides (ed.). Leuven : Peeters, 2011, p. 99–103.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Slovník církevního práva (Dictionary of Church Law). Praha : Grada Publishing, a. s., 2011.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, “Czech Republic”, in Religion and Discrimination Law in the European Union (La discrimination en matière religieuse dans l’Union Européenne), M. HILL (edit.). Trier : Institute for European Constitutional Law, University of Trier, on behalf of the European Consortium for Church and State Research, 2012.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Religion and Law in the Czech Republic, 2nd edition. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2017.

TRETERA, J. R., HORÁK, Z., “Public Authorities and the Training of Religious Personnel in Europe. Report Czech Republic”, in Public Authorities and the Training of Religious Personnel in Europe/La formation des cadres religieux en Europe, F. Messner (ed.), Granada, Editorial Comares, 2015, p. 183–194.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Religion and Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2014.

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, " Law and Religion in the Workplace in the Czech Republic” in RODRÍGUEZ BLANCO Miguel (ed.), Law and religion in the workplace, Proceedings of the XXVIIth annual conference of the European Consortium for Church and State Research, Alcalá de Henares, 12-15 November 2015, Granada, Comares, December 2016, p. 127-138.

VÁCLAVÍK, David, Náboženství a moderní česká společnost [Religion and Modern Czech Society]. Praha : Grada, 2010.

VALEŠ, Václav, Konfesní právo. Průvodce studiem (State Ecclesiastical Law. Study Guide). Plzeň : Aleš Čeněk, 2008.

VALEŠ, Václav, Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 (Restitution of Church Property in the Czech Republic after 1989). Brno : Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2009.

VOJTÍŠEK, Zdeněk, “Menší ohrádky, více houští [Smaller Pens, More Bushes]”, Perspektivy, 14/2012, p. 1.

WIESHAIDER, Wolfgang, “Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Strafrecht, Summary“, in Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa. Band II – Tschechien, R. Potz, B. Schinkele, K. Schwarz, E.- M.Synek, W. Wieshaider (ed.) ; J. R. Tretera, W. Wieshaider, (Coord.). Wien : Universitätsverlag, 2004, p. 13–18, 136–154.

Revue církevního práva/Church Law Review. Praha, Společnost pro církevní právo.

D 1er février 2017   

CNRS Unistra Dres Gsrl

Suivez nous :
© 2002-2019 eurel - Contact